Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανέρχεται σε είκοσι-πέντε (25) κατ’ ανώτατο όριο για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες. Επιπλέον, του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί:


α) ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., και

β) ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης  (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες του προγράμματος, θα αποφασίζει τον ακριβή αριθμό των εισαχθέντων φοιτητών και φοιτητριών.