Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής

Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι:

α) Μία (1) συστατική επιστολή

β) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική ή Ισπανική.

 Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό τεσσάρων (4) κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

Στην “Αξιολόγηση των υποψηφίων” αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους.