Διαδικασία εγγραφής

Η εγγραφή κάποιου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται κατόπιν επιλογής του με βάση τη σειρά κατάταξης, βάσει φακέλου υποψηφιότητας.

Για την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΤΕΦΑΑ του Δ. Π. Θράκης στην Κομοτηνή ή να στείλουν ταχυδρομικά τα σχετικά δικαιολογητικά. Η εγγραφή θεωρείται ότι περατώθηκε όταν προσκομιστούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα εγγραφούν εμπρόθεσμα αναπληρώνονται από άλλους επιτυχόντες που προέρχονται από τον πίνακα επιλαχόντων με βάση τη σειρά επιτυχίας.

Οι ημερομηνίες εγγραφής θα ανακοινώνονται απο την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.