Τίτλος που απονέμεται

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους».

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του για την απόκτηση του ΜΔΕ με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων και πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ή της Πρακτικής Άσκησης.