Διοικητικά όργανα

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, στο οποίο περιγράφονται και οι αρμοδιότητές τους αντίστοιχα είναι:

  1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ).
  2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος
  3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
  4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
  5. Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ιδρύματος.