Έλεγχος Σπουδών – Εξετάσεις

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. πρέπει να παρακολουθούν τακτικά όλα τα μαθήματα του προγράμματος και να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του Προγράμματος. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δια ζώσης διδασκαλίας, συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εντατικά μαθήματα και όποια άλλη μέθοδος κριθεί από την Σ.Ε. ως κατάλληλη, για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.λ.π.). Η παρουσία τους ελέγχεται από τους διδάσκοντες και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς από αυτούς. Σε όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Με απόφαση της Σ.Ε. ορίζεται το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων απουσιών. Στην περίπτωση που η παρουσία τους κριθεί ελλιπής δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις και θεωρούνται αποτυχόντες στο μάθημα.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθεί εξεταστική περίοδος.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Φεβρουαρίου (χειμερινή), του Ιουνίου (εαρινή) και του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική). Αν δεν πετύχει και την δεύτερη φορά, υποχρεωτικά παρακολουθεί εκ νέου το μάθημα. Οι εξετάσεις και ο τρόπος διεξαγωγής τους είναι αρμοδιότητα του υπεύθυνου καθηγητή του μαθήματος και ανακοινώνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων (πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως).

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών εκτείνεται από 0-10 και βαθμός επιτυχίας είναι το 5 και άνω της κλίμακας 0-10. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται ως εξής: καλώς (5 έως 6,499), λίαν καλώς (6,500 έως 8,499), άριστα (8,500 έως 10).

Η αντίστοιχη κλίμακα βαθμολογίας ECTS έχει ως εξής: Α (10-9), Β (8), C (7), D (6), E (5), F (4-0 αποτυχία).

Για την κατάθεση οποιασδήποτε εργασίας (σε πλαίσιο μαθήματος) ή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να αναφέρει αν έχει χρησιμοποιήσει πληροφορίες, ιδέες, απόψεις  κλπ κάποιου άλλου και πρέπει να αναγράψει την πηγή προέλευσης.

 

Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή ολόκληρης πηγής ή μέρους αυτής χωρίς τη δέουσα αναφορά.

Η λογοκλοπή θεωρείται ηθική αξιόποινη πράξη, ακαδημαϊκή ανεντιμότητα και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις, αναστολής, ακόμη και αποπομπής.

Σε περίπτωση διαπιστωμένης λογοκλοπής θα επιβάλλονται κυρώσεις από τα αρμόδια όργανα.