Μαθήματα Γ εξαμήνου

Στο Γ’ εξάμηνο κάθε φοιτητής/τρια υποχρεούται να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή να υλοποιήσει πρακτική άσκηση με την προϋπόθεση να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη φοίτηση σε έξι (6) τουλάχιστον μαθήματα.

Η δήλωση εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) ή η υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), στο Γ΄ εξάμηνο, γίνεται πριν τη λήξη του Β΄ εξαμήνου.

Επιτρέπεται αλλαγή δήλωσης μέχρι και το 1ο δεκαπενθήμερο του Γ΄ εξαμήνου.

Αλλαγή δήλωσης μετά την πάροδο του παραπάνω δεκαπενθημέρου επιτρέπεται μετά από αίτηση του φοιτητή και με τον όρο η εκπόνηση της ΜΔΕ ή η πραγματοποίηση της ΠΑ να πραγματοποιηθεί σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑδιδ.μον.ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) ή
Πρακτική Άσκηση
1230
Σύνολο ECTS30