Ο σύμβουλος καθηγητής

Για κάθε φοιτητή /τρια με την εγγραφή του στο Πρόγραμμα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) ως Επιβλέπων, Σύμβουλος Σπουδών, από τους Καθηγητές και Λέκτορες που τους έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή /τριας, σύμφωνα με το άρθρο  5 παρ. 4. του Ν.3685/2008. Ο πρωταρχικός ρόλος του Επιβλέποντα/Σύμβουλου Σπουδών είναι να καθοδηγεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή /τρια σε ζητήματα που σχετίζονται με τη φοίτηση και τις δυνατότητες που προσφέρονται από το Πρόγραμμα. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο Επιβλέπων/Σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.