Πρόσκληση εκδήλωσης για εισαγωγή φοιτητών

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

στο Π.Μ.Σ. «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους»

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην αριθ. 203/30.05.2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε ως προς την εισαγωγή φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Λειτουργική διαχείριση τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους», που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης λαμβάνοντας υπόψη την ΠΑ αριθμ. 134/2016/30.05.2016 (ΦΕΚ 2011/ τ.Β’/4.7.2016) σύστασής του και τον Κανονισμό Λειτουργίας του, όπως εγκρίθηκε από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης  (συνεδρίαση   28/30 Μαρτίου 2017), τα ακόλουθα:

α)  την εισαγωγή 25 φοιτητών στο Πρόγραμμα  και

β) την περίοδο υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ:  από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

 

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους σε μορφή PDF αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  leitourgiki@phyed.duth.gr  του Προγράμματος, τον οποίο, όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να καταθέσουν και σε έντυπη μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει  τα παρακάτω:

  1. Αίτηση συμμετοχής (από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://leitourgiki-askisi.eu/master-programme/  )
  2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Αν δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου στο αντίγραφο του πτυχίου, θα πρέπει να προσκομισθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό από τη Σχολή αποφοίτησης απ’ όπου να προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου. Όσοι δεν έχουν ορκιστεί, αλλά έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν αναλυτική Βαθμολογία με αναγραφή του βαθμού πτυχίου.
  3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Μία (1) συστατική επιστολή.
  5. Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης (επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική ). Η κατοχή πτυχίου ξένης γλώσσας ανώτερου επιπέδου του Β2 λαμβάνει μοριοδότηση.

Επιπρόσθετα μοριοδοτούνται:

 Δικαιολογητικά επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων

  1. Δικαιολογητικά που να πιστοποιούν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
  2. Άλλο πτυχίο από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ( Σε περίπτωση που οι τίτλοι προέρχονται από Α.Ε.Ι./ΤΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει η αναγνώριση ισοτιμίας )

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραμμα αποτελεί η αποδεδειγμένη Καλή γνώση (Β2) μιας ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική ή Ισπανική) καθώς και μία συστατική επιστολή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ).

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δια ζώσης διδασκαλίας, συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εντατικά μαθήματα.

Η οικονομική συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250 €) για όλη τη φοίτηση και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Η καταβολή της πρώτης δόσης (για το α΄ εξάμηνο) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες παρέχονται στο email: leitourgiki@phyed.duth.gr

και στην ιστοσελίδα: http://leitourgiki-askisi.eu/master-programme/

 

Posted in Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακού.